Sunday, September 02, 2007

Magapasalamat

Magapasalamat kami kanimo
Ginoong Hesu Kristo pagkamaayo mo
Mianhi ka ning kalibutan
Aron kami may kaluwasan
Angayan ka nga pasidunggan

Dili gyud kabayran ang kaayo mo
Dili mahitupngan ang kaanyag mo
Ginoong Dios labing Gamhanan

Labaw ka sa tanan
Angayan kang pasalamatan!

Dawata ang among mga pagdayeg
Ingon sa mahumot nga insenso
Pakaylaba diha sa imong truno
Og mahimaya ka(3x)
Sa pagsimba

IBAYAW

Ibayaw, ipakpak ang imong kamot
Ilukso, isayaw ang imong tiil
Pagkanta, pagsinggit, pagmaya ug pagdayet(2x)

Kay si Hesus hadoul na mobalik
Hari siya sa kaharian, Labaw siya sa tanan

Ibayaw ang imong mga kamot
Iluhod ang imong mga tuhod
Simbaha ginoong manluluwas ta
Kay haduol na ang pagbalik Niya(2x)

Dios sa Panalangain

Kung ikaw may problema sultihi Siya
Kung ikaw may kabalaka sulitihi Siya
Kung dunay pagkinahanglan sultihi Siya
Tanan nimong pag-antos isugid Kaniya
Kay ang Dios dili bungol ug dili Siya buta
Nga dili niya makita ang imong pag-antos
Sultihan ko ikaw ang tanan
may katubagan kang Hesus

Kay siya ang Dios sa panalangin
Gugma niya way pagkabalhin
Siya ang Dios nga tinubdan sa tanan
Gikinahanglan mo!
Siya ang Dios sa panalangin!
Gugma niya way pagkabalhin
Siya ang Dios nga katubagan sa tanang
pag-ampo mo

Duyana Ako

Ginoo ikaw gihigugma
kanunayng gipangita
niining dughan ko

Ginoo gikinahanglan ko
matamis mong presensya
Karon panauga!

Duyana ako sa imong pag-gakos
dad-a ko sa dapit diin tua ka
kay pag-kaanindot Ginoo
Kung kauban Ka
May katagbawan, labaw sa tanan
Hingpit nga kalipay matagamtaman

No comments: